INTEGRITETSPOLICY

För Molinders Mysterium AB (Molinders) är personlig integritet viktigt och du måste känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

ANSVAR FÖR PERSONUPPGIFTER

Molinders behandlar de personuppgifter som du delger oss enligt denna Integritetspolicy och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

De personuppgifter som kan behandlas och samlas in om dig i egenskap av besökare på vår webbsida och som användare av våra tjänster är i huvudsak kontaktuppgifter som namn, telefon, e-post och i vissa fall även annan information du delger oss vid bokning. Även IP-nummer för information om din användning av webbplatsen samlas in.

ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vid kontakt med oss gällande frågor eller information samlas information om dina uppgifter i våra system. Även när du surfar på någon av våra webbplatser kan vi automatiskt hämta information om dina besök samt om din dator i syfte att förbättra din upplevelse av våra tjänster till dig.
Då vi gärna vill informera om vad vi erbjuder kan utskick ske vanligen i form av nyhetsbrev som skickas till din e-post.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Vi har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Molinders har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Molinders. Andra uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig eller vid lagstadgade krav, rättsliga utredningar och domstolsbeslut.
Vi vidarebefordrar inga uppgifter till tredje land utanför EU/EES.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att när som helst begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade och även raderade. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. I varje nyhetsbrev som skickas ut finns information om vart du vänder dig för att avregistrera dig för utskick.
Vid frågor om vår hantering av personuppgifter, registerutdrag, rättning eller radering av uppgifter vänligen kontakta personuppgiftsansvarig genom att skicka ett brev till oss på adressen nedan.

COOKIES

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.
Molinders använder även Google Analytics, en nätverksanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Det är tredje part cookies som vi använder oss av i syfte att förbättra våra tjänster och för att ge en statistisk utvärdering av våra besökares trafik. Det är inte möjligt att spåra identiteten hos individer med dessa tjänster. Den information som genereras på detta sätt kan överföras till en server utomlands och lagras där. Du kan själv förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare. För mer information, se Google Analytics sekretesspolicy.

LÄNKAR

Vi länkar ibland till andra sidor hos tredje part på vår webbplats som har sina egna integritetsbestämmelser och vilka vi inte kan ta ansvar för.

KONTAKT

Om du har frågor eller invändningar mot vår personuppgiftsbehandling är du alltid välkommen att kontakta oss:
Molinders Mysterium AB
Storgatan 50
903 26 Umeå
E-post: info@molinders.se

PRIVACY POLICY

For Molinders Mysterium AB (Molinders), personal integrity is important and you must be confident in how your personal data is processed with us. We therefore want to seek a high level of protection for your personal data. In this privacy policy, we will inform you about how we collect and use your personal information. We also describe your rights and how to apply them.

RESPONSIBILITY FOR PERSONAL DATA

Molinders treats the personal information you provide under this Privacy Policy and is responsible for the processing of your personal data in accordance with applicable laws.

PERSONAL DATA TO BE TREATED

The personal data that can be processed and collected about you, as a visitor to our website and as users of our services, are mainly contact information such as name, telephone, email and in some cases also other information you provide when booking. Also IP numbers for information about your use of the site are collected.

OBJECTIVE FOR PROCEsSING OF PERSONAL DATA

Any contact with us results in information being gathered about you in our systems. Even when browsing one of our websites, we can automatically retrieve information about your visits as well as your computer in order to enhance your experience of our services to you.

As we would like to inform you about what we offer, mails can usually be in the form of newsletters sent to your e-mail.

HOW LONG WE DO WE SAVE YOUR PERSONAL DATA?

We save your information as long as it is required to meet the above purposes or as long as we are required by law to do so. We have routines to ensure that personal data are not saved longer than needed for the specific purpose. How long the storage time may be is different depending on the purpose of the treatment and how long the task is necessary for the purpose. After that, we will safely delete or unidentify your information so that they can no longer be linked to you.

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Molinders has taken technical and organizational measures to protect your data from loss, manipulation and unauthorized access. We are continuously adjusting our security measures in accordance with the progress and developments in the technical field.

ACCESS TO PERSONAL DATA

We never forward, sell or exchange your personal data for marketing purposes to third parties outside Molinder. Other information forwarded to third parties is used solely to provide the above services to you or to statutory requirements, judicial investigations and court decisions.

We do not forward data to third countries outside the EU / EEA.

YOUR RIGHTS

Under applicable law, you are entitled to request information about the personal information we have about you at any time. If your information is incorrect, incomplete or irrelevant, you may want to have them corrected and even deleted. You may revoke your consent at any time to let us use the information for marketing purposes. Each newsletter sent out contains information about where to unsubscribe.

For questions about our handling of personal data, registry extracts, corrections or deletion of data, please contact your personal data officer by sending a letter to us at the address below.

COOKIES

According to the Electronic Communications Act, anyone visiting a web site with cookies will be given access to information that the site contains cookies and the purpose of using cookies. The visitor should also consent to the use of cookies. A cookie is a small text file that the website you visit requests to save on your computer. Cookies are used on many websites to allow a visitor access to various features.

Molinders also uses Google Analytics, a network analysis service provided by Google Inc. It is third party cookies we use to improve our services and to provide a statistical evaluation of our visitors’ traffic. It is not possible to track the identity of individuals with these services. The information generated in this way can be transferred to a server abroad and stored there. You can prevent cookies from being stored by adjusting the settings in your browser. For more information, see Google Analytics Privacy Policy.

LINKS

We sometimes refer to other third party pages on our site that have their own privacy rules and which we can not take responsibility for.

CONTACT

If you have any questions or objections to our personal data processing, please feel free to contact us:

Molinders Mysterium AB
Storgatan 50
903 26 Umeå
E-post: info@molinders.se